Assignment/Modul 1 Tove Löfgren

February 11, 2019

By Tove Löfgren

How my organization works with Idea Management

Mitt exempel är från en organisation inom offentlig sektor som jag väl känner till, och jobbar i. Utgångspunkten är en decentraliserad organisation där varje verksamhet har stort eget ansvar och mandat för att fatta beslut och även ansvar för utveckling inom sitt verksamhetsområde. Det finns inget generellt arbetssätt, regelverk, utvärdering eller organisation för att jobba med idéutveckling. Det finns heller ingen generell eller repetitiv process för koncept-, tjänste- och affärsutveckling för att bygga vidare på idéutvecklingsfasen. Med det sagt, finns det dock några goda exempel på hur organisationen på olika sätt jobbar med idéutveckling, flera av arbetssätten är snarare open innovation än closed innovation. Ett utvecklingsområde är att stödja medarbetares idéer för utveckling.

Ett exempel där vi har öppnat upp organisationen för att få idéer utifrån kallar vi Ungt inflytande. Organisationen har bestämt ett antal utmaningar som ungdomar under 3 veckor ska idégenerera utifrån. Fokus ligger på idégenerering och urval av idéer. Det finns ingen initial budget och process för genomförande av idéer, utan det blir upp till verksamhetsområdet om man väljer att utveckla den tjänst eller produkt i enlighet med idéerna. Beslutet om genomförande fattas av beslutsfattare inom organisationen och det är sällsynt att det sker en utveckling och implementering av idéerna som presenterats.

Ett annat sätt organisationen jobbar med idéutveckling är med hjälp av tjänstedesign. Genom att involvera kunder eller användare utvecklar organisationen tjänster utifrån ett användarbehov och medskapar nya lösningar med användarna. Användarnas behov utgör basen för idégenerering. Det är ett relativt nytt område för oss och det finns ingen generell metod för hur verksamheterna arbetar med tjänstedesign utan är upp till respektive verksamhetsområde. Det bygger på decentraliserade beslut och att personer inom respektive verksamhet driver ett eget utvecklingsarbete.

En stor del av utveckling sker genom att lära och inspireras av hur andra gör och vad som är möjligt. Det kan vara goda exempel och lärande av såväl externa som interna verksamheter. För att få ett bättre internt lärande av goda idéer kommer vi under våren facilitera ett antal seminarier där vi lär och inspireras av olika verksamheters idéer. För att hämta inspiration utifrån omvärlden finns en samhällsanalys som alla verksamheter har tillgång till med ett arbetsmaterial för att driva frågor och idéutveckling. Det finns också exempel på hur organisationen gått in i partnerskap med externa aktörer för att tillsammans utveckla ett område eller fråga.

We live in rapidly changing times, in your opinion, what is the biggest challenge facing society within the next five years

Det absolut viktigaste kommer vara att ställa om i klimatfrågan. Vi kan inte längre nöja oss med att vara klimatneutrala. Nästa steg kommer att vara regenerativ hållbarhet där vi aktivt arbetar för att skapa system som producerar mer energi än vad de förbrukar. Det handlar delvis om beteendeförändringar för oss som individer som skapar ökade krav på företag och offentlig verksamhet att ta ett större ansvar för klimatet.

En annan stor utmaning, framför allt tydligt för offentlig sektor, är demografin. Vi står inför en stor demografisk utmaning med färre andel personer i arbetsför ålder som ska bidra till välfärden. I och med det måste vi arbeta med idéer på vad en offentlig sektor ska sluta göra eller göra annorlunda.

One response to “Assignment/Modul 1 Tove Löfgren

  1. Tack för ditt inlägg! Intressant att läsa om den generella avsaknaden av systematik när det kommer till idéhantering. Det du beskriver påminner för mig mycket om ett “ad-hoc” tänk, där jag gissar att enskilda individers driv ligger bakom framgångsrikt implementerade idéer snarare än organisationen i stort?

Comments are closed.