Idéer i “min” kommun

February 13, 2019

By chrwik

Jag jobbar på Huddinge kommun och sedan något år tillbaka har vi en ny process för hur våra invånare ska kunna få igenom några av sina idéer. Vi har något som kallas för Huddingeförslag, vilket kan vara en idé eller ett förslag på hur Huddinge kan bli bättre, utvecklas eller förändras. Alla som bor i Huddinge kommun kan lämna in förslag och man kan även kommentera och stödja andras inlämnade förslag. Om ett förslag får fler än 100 röster inom 90 dagar, så lämnas det över till den förvaltning eller nämnd som är ansvariga inom området. Förvaltningen eller nämnden tar sen ställning och fattar något beslut om förslaget.

När det gäller interna idéer och innovation saknas en enhetlig sammanhållen process, där idéerna skulle kunna samlas in, värderas, utvecklas och implementeras. Olika delar av organisationen hanterar detta på olika sätt och sannolikt inte lika framgångsrikt överallt.

Själv arbetar jag inom IT- och digitaliseringssektionen och det har under flera år diskuterats hur vi, framförallt ska kunna fånga upp, men även utveckla och implementera olika digitaliseringsinitiativ från våra verksamheter.

Traditionell IT är vi generellt ganska duktiga på. För cirka två år sedan införde vi ett antal nya processer för att bättre strukturera upp vårt arbete. I samband med det implementeringen av dessa, såg vi ett behov att jobba med ständiga förbättringar av både arbetssätt och processer. Vi skapade därför ett forum för detta vilket vi kallade för arbetssättsforum. Forumet är bemannat med främst processägare och processledare, men alla som har en idé om en förändring kan lämna in förslag till forumet. Varje vecka behandlar forumet de nya förslag som kommit in för att göra en bedömning om detta är något vi ska jobba vidare med eller inte. Bedömningen om förslaget ska hanteras vidare baseras på om det ligger i linje med våra mål och strategier, samt om det är en bedömd förbättring. Ibland identifierar vi att förslaget snarare handlar om utbildningsinsatser eller att det finns ett behov av att informera. I vissa fall kan vi se att förändringen är för stor för att det ska vara praktiskt genomförbart. Om ett förslag läggs ner direkt, motiveras detta och personen som lämnat in förslaget får en återkoppling. Förslag som ska jobbas vidare med, prioriteras och ansvariga utses. När ett förslag är färdigarbetat, tas det åter upp i forumet för beslut, godkännande och förankring.

De närmaste 5 åren kommer det att ske en förändring mot mer digitalisering, automatisering och robotisering. De demografiska förändringar som skett i många kommuner, kommer framtvinga effektiviseringar genom digitalisering för att kunna upprätthålla samma service till invånarna som tidigare utan höja skatten. Samma ökning i digitalisering tror jag att vi kommer även i den privata sektorn, men av andra anledningar. En stor utmaning är att få detta att ske, utan att samtidigt skapa ett digitalt utanförskap. Idag är den digitala mognaden hög hos många men långt ifrån alla. Det finns dels äldre som inte har tagit till sig tekniken, men även personer från andra kulturer samt de med mindre resurser.

2 responses to “Idéer i “min” kommun

  1. I found it interesting that you have two separate approaches for managing public and internal ideas.
    I see there being two different purposes that determine the process. If for public ideas the public approval is the main component the approach of voting based on popularity seems logical. However, we also know that people tend to inure to inconvenience, and would not try to disrupt the existing processes. So the function of idea managers in this process is perhaps aimed at being informed by the public, rather than directly listening to the public (https://www.dn.se/ekonomi/boaty-mcboatface-ratas/).

    Whereas internal ideas are perhaps too technical and specific to have the same approach, and require more expertise…

  2. Intressant hur ni arbetar med invånarnas idéer. Jag träffas mycket gärna för erfarenhetsutbyte där jag själv kan berätta mer om Stockholms arbete internt.

Comments are closed.