Modul 2 experiences from generating ideas

March 12, 2019

By Tove Löfgren

Jag har ett antal exempel från olika processer där jag antingen varit deltagare eller facilitator. Jag väljer att beskriva fyra processer som skiljer sig åt.

Ett exempel är där vi anställt externa personer som ska generera idéer på utmaningar vi har i organisationen. I vårt fall har vi tagit in ungdomar, som inte är experter eller direkt berörda av frågan, som jobbat under en 3-veckorsperiod för att komma med nya idéer. Det har krävt ett aktivt processledande under processen utan att styra resultatet. Syftet har varit att få ett utifrånperspektiv.

Ett annat exempel är att idégenereringen sker utifrån insikter om användare/kunder. Det kräver en hel del arbete innan man kommer fram till idégenerering. I en sådan servicedesignprocess krävs det att verkligen förstå kundernas drivkrafter och varför de gör som de gör. I mitt case innebär det att djupintervjua användare men också andra som är berörda av en specifik fråga. Utifrån insikterna om användarnas verkliga behov idégenererar gruppen och skapar prototyper som sedan testas mot användare.

De två exemplen ovan har det gemensamma att någon i organisationen bestämde utmaningen och vad idéerna skulle lösa. En omvänd process där det inte finns en färdig utmaning är en modell som säkert har olika namn, jag har deltagit i den som kallas Lean Coffee. Det som är spännande med den är att alla deltagare bidrar till att bestämma vad gruppen ska prata om. Deltagarna deltar i samtalsgrupper med ämnen som skapats på plats. I slutändan resulterade det i att alla kom fram till olika idéer om microactions som nästa steg.

En fjärde variant av idégenerering som jag har erfarenhet av är att inte utgå från någon uttryckt utmaning. Istället utgår man från trender och omvärldshändelser. Tillsammans identifierar gruppen de trender som har mest påverkan för verksamheten/frågan eller vad man nu utforskar. Nästa steg är att ta fram konsekvenser av de trenderna. Utifrån konsekvenserna tar man sedan fram idéer för att på olika sätt möta dessa konsekvenser. Jag har använt det när utmaningarna inte är kända från början eller när man vill åstadkomma ett förändringstryck.

Alla de ovan exemplen kräver en genomtänkt processledning. Även om de bygger på olika metodik har de flera gemensamma förutsättningar, såsom att få med så många olika perspektiv som möjligt, skapa en grupp med trygghet och nyfikenhet. De leder mig in på hur det var att idégenerera på det givna ämnet om kritiskt tänkande. Jag blir genast nyfiken på att hitta drivkrafterna till att det ser ut som det gör och också förstå konsekvenserna. För att få till en riktig bra idégenerering hade jag behövt en bättre process som involverade olika personer med olika perspektiv och som också kunde interagera med varandra. Nu när jag pratade med olika personer och sökte information blev jag den enda sammanhållande länken. Processen hade tjänat på att alla fick höra varandra och därmed kunna skapa idéer tillsammans. Nu sökte jag en lösning utifrån den information jag fick. Risken utan en bra process är att man löser fel problem.

3 responses to “Modul 2 experiences from generating ideas

  1. Tycker att du summerar hela arbetet i din sista mening: Risken utan en bra process är att man löser fel problem. Den meningen knycker jag gärna!

  2. Absolut, bara att knycka 🙂 Kanske lite färgad av att jobba som processledare och tycker att det är viktigt.

  3. Intressanta tankar! Gillar speciellt sista styckets fokus på vikten av att få upp “delaktigheten”. Förståelsen för vad som ska göras och även görs har ju en påverkan på slutresultatet.

Comments are closed.